ประชุมวิชาการอื่นๆ

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม refresher course 2562 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา