การฝึกอบรมกำหนดการ Matching program เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปีการฝึกอบรม 2565การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา ในปัจจุบันมีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา รอบที่ 1 รอประกาศจากแพทยสภา (แพทยสภาประกาศผลรอบที่ 1 ประมาณวันที่ 15 มีนาคม 2562) รอบที่ 2 รอประกาศจากแพทยสภา ภายใน 15 มกราคม 2562


เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ประสาทวิทยา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ฉบับ พ.ศ. 2557วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 สอบข้อเขียน สถานที่สอบ สถาบันประสาทวิทยา 09:00-10:00 น. สอบ MCQ จำนวน 2 ข้อ 10:00-12:00 น. สอบ MCQ จำนวน 60 ข้อ 12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00 น. สอบ Essay จำนวน 6 ข้อ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 สอบรายยาว (Long case) 09:00-12.00 น. สถานที่สอบ 1. โรงพยาบาลศิริราช (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส่งผู้ป่วยสมทบ 2. สถาบันประสาทวิทยา (โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่งผู้ป่วยสมทบ) 3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (โรงพยาบาลราชวิถี ส่งผู้ป่วยสมทบ) วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 สอบ OSCE, Short case, Oral สถานที่สอบ สถาบันประสาทวิทยา 09:00-12:00 น. รายสั้น/OSCE 13:00-14:00 น. การสอบ Oral 15:00-เป็นต้นไป ประกาศผลสอบ

กำหนดการสอบบอร์ดสาขาประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2553 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด PDF

กำหนดการสอบบอร์ดสาขาประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2554 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด PDF

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยา