ทุนวิจัย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ประสาทแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการทำวิจัยของประสาทแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีทรัพยากรและความพร้อมในการทาวิจัยในระดับต่าง ๆ

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ประสาทแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการทำวิจัยของประสาทแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีทรัพยากรและความพร้อมในการทำวิจัยในระดับต่าง ๆ


เปิดรับสมัครทุนวิจัยระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2561การแบ่งทุนเป็น 3 หมวด