หลักสูตรการฝึกอบรม


เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ประสาทวิทยา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ ฉบับ พ.ศ. 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยา