เครื่องหมายและวัตถุประสงค์

 

สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย” ให้ใช้อักษรย่อว่า ส.ป.ท. และเรียกชื่อตามภาษาอังกฤษว่า

“The Neurological Society of Thailand” ให้ใช้อักษรย่อว่า NST. สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย คือ

1   มี วงกลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า

2   ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960

3   ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

        

วัตถุประสงค์             

1.   บำรุง และส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยาให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์

2.   เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

3.   ร่วมมือใกล้ชิดกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัย, วิทยาลัยและสมาคมสาขาการแพทย์อื่นๆ

4.  ให้การอบรมศึกษาแก่แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจทางประสาทวิทยา

5.   ร่วมมือกับราชวิทยาลัย, วิทยาลัยและสมาคมในการแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาคมประสาทวิทยาในต่างประเทศและหน่วยงานองค์การทางการแพทย์นานาชาติ ทางด้านประสาทวิทยา