สิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ได้แก่ การบรรยายทางวิชาการ (tutorial course) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และสมาชิก
สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญ
 
สิทธิในการได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม ในการประชุมต่างๆ ของสมาคม เช่น การประชุมใหญ่ประจำปี , การประชุมกลางปี , การประชุมวิชาการสัญจร , การอบรมระยะสั้น 
สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญ
 
สิทธิในการสมัครขอรับทุนวิจัยและทุนการศึกษาของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญ
 
สิทธิในการส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลต่างๆ ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
 
สิทธิในการขอทุนเพื่อเสนอผลงานในต่างประเทศ 
สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญ
 
สิทธิในการเข้าเว็บไซด์ ในส่วนเฉพาะของสมาชิกไว้สำหรับสมาชิกของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 
สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญ
 
สิทธิในการได้รับส่วนลดในการซื้อตำรา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย เช่น ตำรา , เน็คไทด์ , ผ้าพันคอ 
สมาชิกสามัญ ,สมาชิกวิสามัญ

มีสิทธิได้รับเอกสารทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย