ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2566-2568