http://www.neurothai.org/content_news.php?id=272
http://neurothai.registration-master.com/content.php?id=16
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชนเปิดรับสมัครทุนวิจัยระหว่างเดือนมกราคม –มีนาคม 2561การแบ่งทุนเป็น 3 หมวด
ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม refresher course ประจำปี 2560 โดยมีTheme: Clinical A...

การนอนหลับเป็นกิจกรรมสำคัญของมนุษย์ในทุกวัย ความผิดปกติและโรคจากการนอนหลับส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม เป็น...ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม การประชุมสัญจร ครั้งที่ 4Management of neurological ...

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ร้านหนังสือ online
     - จุฬา
     - ศิริราช
     - อื่นๆ

หน่วยงานการแพทย์
     - แพทยสภา
     - ทันตสภา
     - สภาเภสัชกรรม
     - สภาการพยาบาล
     - โครงการฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทย
     - กรมอนามัย
     - กรมการแพทย์
     - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     - กรมสุขภาพจิต
     - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
     - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
     - สถาบันประสาทวิทยา
     - องค์การเภสัชกรรม
     - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
     - โรงพยาบาลพระมงกุฏ

ราชวิทยาลัยแพทย์
     - ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
     - ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
     - ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
     - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
     - ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
     - ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์
     - ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
     - ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
     - ราชวิทยาลัยโสต สอ นาสิก
     - ราชวิทยาลัยสูตินรี
     - ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
     - ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมการแพทย์ไทย
     - แพทยสมาคม
     - สมาคมกุมารแพทย์
     - สมาคมศัลยแพทย์ระบบประสาท
     - สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
     - สมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
     - สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
     - สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
     - สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
     - สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
     - สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
     - สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
     - สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
     - สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
     - สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
     - สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
     - สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
     - สมาคมศัลยกรรมตกแต่ง
     - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
     - สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
     - สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
     - มูลนิธิขาเทียม
     - สมาคมโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
     - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
     - สมาคมโรคตับ (ประเทศไทย)
     - มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
     - สมาคมหลอดเลือดสมองไทย

ชมรม
     - ชมรมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย
     - ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
     - ชมรมโรคหืด/มูลนิธิโรคหืด
     - ชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้อง
     - กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศูนย์การแพทย์อื่นๆ
     - สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
     - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล
     - สำนักงานสนับสนุนและพัฒนา การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
     - มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
     - มูลนิธิโรคตับ
     - หน่วยติดตามสถานะสุขภาพ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
     - ศูนย์"นเรนทร"
     - Health Care Reform Project
     - Mekong Basin Disease Surveillance
     - W.H.O (Geneva)
     - W.H.O (Thailand)

เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แพทยสมาคม
     - Smart Quit Clinic
     - Thai Tobacco Cessation

Site map
     - หน้าแรก
     - เครื่องหมายและวัตถุประสงค์
     - ประวัติ
     - กรรมการบริหารสมาคมฯ
     - งานประชุมวิชาการ
     - งานประชุมวิชาการสัญจร
     - เอกสารการประชุมวิชาการ
     - ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
     - สมาชิก
     - การฝึกอบรมและสอบ ฯ
     - วารสารทางการแพทย์
     - วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ
     - แนวทางเวชปฏิบัติ
     - ติดต่อเรา
     - ชมรมภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
     - Download
     - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2716-5901,0-2716-5994 Fax:0-2716-6004 E-mail : nstt2004@gmail.com