ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มรับสมัครทุนจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เนื่องด้วยทางชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับทุนเพื่อ ไปอบรม การประชุม Headache Masterclass ขึ้น ที่ ParkRoyal Hotel, Sydney, Australia ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561นั้น ขณะนี้ทางชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ทุนดังกล่าวดังต่อไปนี้


การนอนหลับเป็นกิจกรรมสำคัญของมนุษย์ในทุกวัย ความผิดปกติและโรคจากการนอนหลับส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม เป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียทรัพยากรในการดูแลรักษา อีกทั้งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น

ขอเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 57 Theme: "Tropical Neurology" วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่:-คุณปราณี ธูปพุดซา โทรศัพท์ 02-716-5901,02-716-5994 โทรสาร 02-716-6004 E-mail: nstt2004@gmail.com" Download:- 1-โปสเตอร์ 2-แผ่นพับพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน

ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม การประชุมสัญจร ครั้งที่ 4Management of neurological disease ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 19-20 มกราคม 2560 Download -Poster


ขอเชิญประสาทแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 1st Annual Thammasat Neurology meeting หัวเรื่อง Neurology: Integrating Care Through Networks วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสมโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ไม่มีค่าลงทะเบียน) Download -Poster

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 ตึก 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (ลงทะเบียนฟรี) Download Poster - poster

  ขอเชิญประสาทแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ  เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2559 ในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนปัญหา และแนวทางใหม่ๆ ในการรักษาในด้านโรคทางประสาท"       Download 1.โปสเตอร์ 2.โบว์ชัวร์

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th Siriraj Neuroscience Annual Conference (6th SNAC) " Case-based Amubulatory Neurology" ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00-16.00 ณ ห้อง วีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ชั้น 3-4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าไปดูตารางการประชุมและสมัครลงทะเบียน 6th SNAC http://www.sirirajconference.com/conference/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:    sunantha.neuro@gmail.com หรือ สำนักงานสาขาประสาทวิทยาโทร 02-419-7101-2  

       สืบเนื่องจากวันที่ 23 มิย.59 ที่ผ่านมาศิริราช ได้จัด workshop เรื่อง Muscle specimen fixation and specimen handling forconsultation โดยมีเอกสารและวิดีทัศน์แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารดังกล่าวเผยแพร่ผ่าน website ของภาควิชาพยาธิวิทยาศิริราชตาม link นี้ค่ะ  

ขอเรียนเชิญแพทย์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ และเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย Theme: ?Disease of peripheral nerve and muscle? ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา ดาวน์โหลดเอกสาร - จดหมายเชิญ - โปสเตอร์ - แผ่นพับ - แบบฟอร์มลงทะเบียน  

  ขอเชิญชวนแพทย์สมาชิก ร่วมส่งผลงานวิจัย สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้าน   แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์สมาชิกผู้สนใจ   ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อการประชุมวิชาการประจำปี 2560   โดยมีรางวัลสำหรับงานวิจัยดีเด่นในโครงการ ?Novartis-Neuroscience award? การนำเสนอผลงานทางวิชาการจะต้องมีรายละเอียดและขั้นตอนตามที่แนบมา ดาวน์โหลดรายละเอียด 1.จดหมายเชิญ 2.ข้อแนะนำและรูปแบบในการเขียนผลงานวิจัย 3.แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการ  

เรียน แพทย์สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย      ด้วยชมรมโรค MS แห่งประเทศไทย ร่วมกับ PACTRIMS (Pan-Asia Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ?The 9th PACTRIMS (Pan-Asia Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? ในวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมMillennium Hilton ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน จ.กรุงเทพ      เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคในกลุ่มปลอกเยื่อหุ้มประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis, Neuromyelitis Optica) แก่ แพทย์ พยาบาล นักวิจัย และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆในภูมิภาคเอเซีย โอเชียเนีย ชมรมโรค MS แห่งประเทศไทย ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการในครั้งนี้      ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณดวงฤดี สัปประเสริฐ Tel. 02-419-7101 ในวันและเวลาราชการหรือ Email : Pactrimsth2016@gmail.com      ชมรมโรค MS แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการในครั้งนี้ Download : 1.  Schedule 2.  Registration form

"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี พ.ศ.2559-2560" Download PDF file: -"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี พ.ศ.2559-2560"

  กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2559-2560ร่วมกับสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย และ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี         Download :   - กำหนดการ  - แบบฟอร์มใบสมัคร    

                                                                                                                                                Download: - กำหนดการ - แบบฟอร์มรับสมัคร                

  เนื่องด้วยจะมีงานประชุม Asian Regional Conference for Headache (6th ARCH) หรือ การประชุมโรคปวดศีรษะเอเชียครั้งที่ 6 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2016 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญโรคปวดศีรษะจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมบรรยาย จึงขอเชิญชวนแพทย์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม โดยทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานจะได้มี Travel grant (300 USD) สำหรับแพทย์ที่กำลังฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยาที่ส่งบทคัดย่อใน poster session  โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้   Event Title : The 6th Asian Regional Conference of Headache Theme : Let?s get together to overcome headache Date : October 15 (Sat) ~ 16 (Sun), 2016 Venue : Seoul St. Mary?s Hospital, Seoul, Korea   (Address: 222 Banpo-Daero, Seocho-Gu, Seoul 065991, Korea) Website : http://www.headache.or.kr/ARCH    เลขาชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช

  Following the highly successful AOCN congresses in Melbourne in 2012 and Macau in 2014, the 15th Asian Oceanian Congress of Neurology (AOCN 2016) is coming to Kuala Lumpur on 18-21 August 2016. With the academically rich scientific programme, expert-led workshops, and renowned speakers, AOCN 2016 is a world-class event that neurology experts and neuroscience specialists can?t afford to miss! Please visit www.aocn2016.com for more details.

การประชุม the 7th Thai-Japanese Neuromuscular workshop วันที่ 21-22 มิถุนายน และ Muscle biopsy specimen handling for consultation workshop 23 มิถุนายน 2559 สถานที่จัด โรงพยาบาลศิริราช Download - โปสเตอร์ - แผ่นพับด้านหน้า - แผ่นพับด้านหลัง Download - โปสเตอร์ - แผ่นพับด้านหน้า - แผ่นพับด้านหลัง

ชมรมการนอนหลับผิดปกติ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนอนหลับผิดปกติ และแลกเปลี่ยนความรู้ วิวัฒนาการใหม่ๆ แนวความคิดเห็นทางด้านการนอนหลับที่ผิดปกติระหว่างสมาชิกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-716-5995 E-mail: thaisleepmedicine@gmail.com Downloads : - Poster - Brochure1 - Brochure2

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 56 Theme: "Neurological Problems in the Elderly" วันที่ 1-4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชัั้น 10 ตึกพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Downloads : - Poster - Brochure - Invitation Letter

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "ประสาทพยาธิวิทยาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน (Short course in neuropathology: all you need to know)" ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 และวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม B202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการเวลาในการฝึกอบรมให้แก่สถาบันฝึกอบรมต่างๆ ทั่วประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแพทย์ต่างสถาบัน link ลงทะเบียน http://www.sirirajconference.com/conference/sm_index.php?sm_id=236&menu=1 วิธีการลงทะเบียน 1. register เพื่อเป็นสมาชิกใน website siriraj conference 2. กรอกรายละเอียด และลงทะเบียนการอบรม 3. print ใบชำระเงิน สามารถชำระได้ธนาคาร และ 7-11 ทุกสาขา Download -Schedule

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ESSENTIAL IN HEADACHE MEDICINE ครั้งที่3 ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

    Downloads :                    Poster                   แบบฟอร์มการลงทะเบียน

  ด้วยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่  56   ระหว่างวันที่ 2-4  มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ ในการประชุมนี้ สมาคมประสาทวิทยาฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้าน  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์สมาชิกผู้สนใจ   ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อการประชุมวิชาการประจำปี  โดยมีรางวัลสำหรับงานวิจัยดีเด่นในโครงการ ?Novartis-Neuroscience award?  Download : แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการ


ขอเชิญร่วมงานของมูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมครบรอบ ๑๐ ปี และกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมี Theme: ?สมองดี ชีวีสดใส? No Health without Brain Health ในวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรม Lifestyle ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ การดูแลและสร้างความตระหนักถึงโรคระบบประสาทแก่ประชาชน ตรวจวัดความดัน การตรวจทดสอบสมรรถนะของสมอง และมีการบรรยายไขปัญหาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางประสาทวิทยาของสมาคม และชมรมต่างๆ พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรค ทางระบบประสาท Download - โปสเตอร์ - แผ่นพับ

ขอเชิญเพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อ และเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย 2558 Theme: ?Diagnostic investigation in neuromuscular disorder? ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูย์วิจัย กรุงเทพฯ จุดประสงค์ที่สำคัญ คือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาและแนวทางใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ให้แก่แพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่สนใจงานประสาทวิทยาในด้านโรคประสาทและกล้ามเนื้อ Download - โปสเตอร์ - แผ่นพับ 1 - แผ่นพับ 2

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2558 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศิจกายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรม Dor-shada Resort by the sea จอมเทียน ชลบุรี Download - โปสเตอร์ - แผ่นพับ 1 - แผ่นพับ 2


57th Annual Meeting of the Japanese Society of Neurologyขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำเดือน ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ และได้เชิญ Prof. Jeff Bronstein มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ What causes Parkinson?s Disease: Nature or Nurture? เพื่อเพิ่มความรู้ความความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

ชมรมโรคพาร์กินสันไทยภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีชมรมโรคพาร์กินสันไทย "The Essential in Movement Disorders" วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบอลรูมอินฟินิตี้ ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

เนื่องด้วยทาง University College London (UCL) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Queen Square, London, UK กำลังดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรใหม่ Diploma/MSc in Cognitive Neurology of Neurodegenerative Disease สำหรับประสาทแพทย์ จิตแพทย์ และ นักจิตวิทยา ทั้งในและนอกสหราชอาณาจักร ทาง UCL จึงได้จัดทำแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อสอบถามความต้องการ และความสนใจ โดยมุ่งเน้นไปที่แพทย์ที่จบการศึกษานอกสหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศไทย และนำผลที่ได้มาใช้พัฒนาหลักสูตร ให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้ได้มากที่สุด จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านทำแบบสอบถามตามลิงค์ https://www.surveymonkey.com/s/mscdementia โดยใช้เวลาในการทำประมาณ 5 นาที

ประกาศ สาขาวิชาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัคร ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา จำนวน 1 อัตรา ในปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี จึงประกาศให้ทราบดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้ 1.1 อายุระหว่าง 25-40 ปี 1.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติประกอบวิชาเวชกรรม (แพทยสภา) 1.3 ถ้ามีต้นสังกัดของส่วนราชการในการฝึกอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร 2.1 จดหมายแสดงความจำนงในการสมัครฝึกอบรม 2.2 Transcript 2.3 ใบรับรองจากต้นสังกัด (ถ้ามี) 2.4 ใบรับรอง (letter of recommendation) จากผู้บังคับบัญชา 2.5 รูปถ่ายขนาด 2-2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความจำนงได้ที่ รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา โทร. 086-999-4208 และ ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร โทร. 089-811-1476 E-mail: kongkiat1@gmail.com 4. วิธีการคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2558 ? 16 พฤษภาคม 2558 โดยจะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ให้ ทราบอีกครั้ง

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Quantitative Sensory Testing and Autonomic Nervous System Testing" ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


The First International Taiwanese Congress of Neurology and 2015 Annual Meeting of Taiwan Neurological Society(TICC,Taipei, Taiwan) Taipei International Convention Center May 7-10, 2015 Download more details:- - 1st ITCN Scientific Program - 1st ITCN Program at a Glance - 1st ITCN Speaker Profile tentative - Advertising Brochure of 1st ITCNขอเชิญแพทย์ผู้Œสนใจ เข้Œาร่วมการประชุมวิชาการ 6th MS and Related Disorders Educational Forum วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เนื่องด้วยศูนย์ประสาทวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะจัดงานประชุมวิชาการ 2nd Bumrungrad Neuroscience Annual Conference ?Neuroimmunological Disorders? ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคาร BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดาวน์โหลดเอกสาร -Brouchure


สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญขอเชิญแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 สาขาประสาทวิทยาทุกคน เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น ?พยาธิวิทยา? เพื่อให้การปฏิบัติงานในวิชาเลือกบังคับครบตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา ให้ครบ 20 ชั่วโมง ของแต่สถาบันที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาท นั้น มีกำหนดวันดังนี้ Down Load : - Schedule

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม การประชุมสัญจร ครั้งที่ 11 มูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช Theme : Neurology for non-neurologist วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ยุคลฑิฆัมพร ตึกเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

งานประชุม โรควิชาการโรคปวดศีรษะแห่งเอเชียครั้งที่ 5 (5th Asian Regional Conference for Headache) ใน Theme: "Challenges in Headache Disorder" และ งานประชุมประจำปีศูนย์โรคสมองภาคเหนือ (12th NNC meeting) ครั้งที่ 12 ใน Theme: Alice in Neurology Land โดย 12th NNC conference จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มกราคม 2558และงาน 5th ARCH จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ งาน 5th ARCH เป็นงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคปวดศีรษะ โดยมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ อาทิ Prof. Alan Rapoport, International Headache Society President, Prof. DW Dodick, President of American Headache Society, Prof. Shuu Jiun Wang, Taiwan, มาร่วมบรรยาย เป็นต้น สำหรับงาน 12th NNC conference จะจัดเป็นบรรยายไทย โดยได้รวบรวม ผู้เชี่ยวชาญมา update โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Douglas Kazutoshi Sato มาบรรยายเรื่อง autoimmune antibody in CNS demyelinating diseases ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ด้วยครับ และ Siwaporn oration lecture โดย อ.นพ.สมชาย โตวณะบุตร มาบรรยายครับ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข่าร่วมงานประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ update ความรู้กันได้ครับ นพ. สุรัตน์ ตันประเวช เลขานุการ ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย Website: www.archchiangmai.com

ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจ ร่วมงานประชุมวิชาการ 14th AOMC ANNUAL SCIENTIFIC MEETING 2015 1st- 4th March 2015, Shangri-La Hotel, Thailand Download: 1. Poster 2. Brochure

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม การประชุมสัญจร ครั้งที่ 10 Theme: Ten topics in neurology ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

งานประชุม โรควิชาการโรคปวดศีรษะแห่งเอเชียครั้งที่ 5 (5th Asian Regional Conference for Headache) ใน Theme: "Challenges in Headache Disorder" และ งานประชุมประจำปีศูนย์โรคสมองภาคเหนือ (12th NNC meeting) ครั้งที่ 12 ใน Theme: Alice in Neurology Land เรียนสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยในวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558 จะมีการจัดงานประชุมวิชาการโรคปวดศีรษะนา ๆ ชาติ (5th Asian Regional Conference for Headache) ขึ้นที่ เชียงใหม่โดย ทางสมาคมประสาทวิทยา ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว งาน 5th ARCH เป็นงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคปวดศีรษะ โดยมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ อาทิ Prof. Alan Rapoport, International Headache Society President, Prof. DW Dodick, President of American Headache Society, Prof. Shuu Jiun Wang, Taiwan, มาร่วมบรรยาย เป็นต้น นอกจากนี้ ในวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ทางศูนย์โรคสมองภาคเหนือยังได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ซึ่งเริ่มก่อนงาน 5th ARCH ด้วย โดย สำหรับงาน 12th NNC conference จะจัดเป็นบรรยายไทย โดยได้รวบรวม ผู้เชี่ยวชาญมา update โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Douglas Kazutoshi Sato มาบรรยายเรื่อง autoimmune antibody in CNS demyelinating diseases ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ด้วยครับ และ Siwaporn oration lecture โดย อ.นพ.สมชาย โตวณะบุตร มาบรรยายครับ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข่าร่วมงานประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ update ความรู้กันได้ครับ สิ่งที่แนบมาด้วย 1. Brochure งานประชุม 5th ARCH2. Poster งานประชุม 5th ARCH3. Program งานประชุม 12th NNC (The Northern Neuroscience Centre Conference)4. ใบลงทะเบียนสมัครร่วมงานประชุม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม การประชุมสัญจร ครั้งที่ 9 Theme: Neurology Update วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ชั้น 9 ตึกเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โครงการเพิ่มพูนทักษะ ทางด้านประสาทวิทยาแก่แพทย์ทั่วไป รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 Neurological Practices in sufficiency economy: Key to successful approach of common neurological problems Download : 1. Poster 2. Brochure & Registration

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคกล้ามเนื้อ 14th AOMC Annual Scientific Meeting 2015 1st- 4th March 2015, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand Important dates :Abstract submission deadline: 15th January 2015Early registration deadline: 31st January 2015 เรียน อาจารย์ พี่ น้อง และเพื่อนแพทย์ที่เคารพรักและนับถือ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 14th AOMC Annual Scientific Meeting ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 1-4 มีนาคม 2558การประชุมนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อต่างๆที่น่าสนใจ โดยประเทศสมาชิกในทวีปเอเชีย ผลัดกันจัดทุกๆปี ในปี 2558 นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก Asian and Oceanian Myology Center (AOMC) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยกรรมการจัดงานประชุมได้คัดเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อที่รักษาได้และพบบ่อย แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาได้ เช่น autoimmune myopathy และ myasthenia gravis นอกจากนี้ยังรวมถึงโรคกล้ามเนื้อที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่ยังพบน้อย แต่เชื่อว่ามีอยู่ไม่น้อยและรอการตรวจพบในประชากรของเราและชาวเอเชียทั้งหมด และโรคกล้ามเนื้อที่เพิ่งพบใหม่ ที่น่าสนใจ รวมทั้งความก้าวหน้าในการรักษาโรคกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทบางชนิด ในการนี้กรรมการจัดงาน ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาเป็นวิทยากร ได้แก่ Prof. Marinos Dalakas ที่มี ชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้าน inflammatory myopathy จาก USA, Prof. Hanns Lochm?ller ที่มีชื่อเสียงและความ สนใจด้าน congenital myasthenic syndrome และ muscular dystrophy จาก UK และ Prof. Zohar Argov ที่มีความรู้ และความสนใจเรื่อง neuromuscular disorders รวมทั้ง myasthenia gravis จาก Israel ทุกท่านได้ตั้งใจและเตรียมจะมา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่พวกเราอย่างเต็มที่ เชื่อว่าพวกเราจะได้ประโยชน์และความรู้หลากหลายจากการประชุม นี้แน่นอน งานประชุมแบบนี้ประเทศเราไม่ได้มีโอกาสจัดบ่อย ถึงแม้ว่าการประชุมโรคกล้ามเนื้อจะมีทุกปี แต่จัดในประเทศอื่น สิบกว่าปีเราจึง จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดครั้งหนึ่ง พวกเราจึงไม่ควรพลาดโอกาสนี้ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน แล้วพบกัน เดือนมีนาคมปีหน้าครับ ขอเชิญดูรายละเอียดที่ www.aomc2015.com ทั้งนี้ได้แนบโปรแกรมการประชุมและใบสมัครมาพร้อมนี้แล้ว ด้วยความเคารพและนับถือ ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร พ.บ., ปร.ด. ส.ร.อ.ท. ประธานคณะกรรมการจัดงาน Download :- - กำหนดการ- ใบสมัคร

ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคทุนช่วยเหลือ ผู้ป่วย ALS "ALS & Motor Neuron Disease " จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย ALS ภายใต้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 พบว่ายอดเงินบริจาคล่าสุดได้ประมาณ16 ล้านบาท ร่วมกับมีผู้ป่วย ALS ที่มาลงทะเบียน เบื้องต้นในขณะนี้ 28 ราย เป็นผู้ป่วยที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ 8 ราย ทางคณะกรรมการได้มีมติให้มอบเครื่อง ช่วยหายใจเบื้องต้นจำนวน 8 เครื่อง โดยจะนัดผู้ป่วยมารับมอบจากผู้บริจาค ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมประสพ รัตนากร ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการมอบความช่วยเหลือ ให้กับผู้ป่วย ALS ในวันและเวลาดังกล่าว คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย ALS

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEUROLOGY & EPIDEMIOLOGY NOVEMBER 06-08, 2014 KUALA LUMPUR, MALAYSIA "The 4th International Conference of Neurology and Epidemiology is organised by the International Association of Neurology and Epidemiology. My unit is helping to co-organiser the conference. There are many interesting topics that will be covered especially in the field of stroke epidemiology and care, and dementia. " Website : http://www.icne2014.com/en/ http://www.icne2014.com/upload/programme.pdf

กำหนดการ พิธีมอบเครื่องช่วยหายใจแก่ ผู้ป่วยโรค ALS ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจ บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Essentials in Pain Management: The Practical Point" ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ ในการบรรยาย ครั้งนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการแก่แพทย์ประจำบ้านในทุกสาขา แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาที่มีความสนใจ ผู้สนใจสามารถติดต่อ หรือแจ้งความจำนงได้ที่ :- สมาคมการศึกษาเรื่องความปวด โทรศัพท์ 02-716-7010, 081-170-7010, 084-560-1198 โทรสาร 02-716-7011 E-mail: pain.tasp@gmail.com

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย "Stroke Unit Management - How to increase thrombolysis rates in acute ischemic stroke and manage complications?" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.45-13.00 น. ณ ห้องประชุม Orchid Ballroom AB, 1st floor, Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya , Thailand"

รวมพลคนใจบุญ Ice bucket challenge วันที่ 4 ก.ย.2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย ALS ภายใต้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา และมีมติอนุมัติวงเงินงวดแรกสองล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยALS ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยขอให้แพทย์ประสาทวิทยาหรือแพทย์ที่มีผู้ป่วยALS ที่มีปัญหาเรื่องการหายใจและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่งรายละเอียดมาที่มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยาเลขที่ 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือ email : pnifoundation55@gmail.com. หรือ Fax เอกสารมาที่หมายเลข 02-354-6118 ภายในวันที่ 14 กันยายน 2557 รบกวนด่วน!!! นะคะ ดาวน์โหลดเอกสาร - แบบฟอร์ม ALS & Motor Neuron Disease Registry

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course" วันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557ณ ห้องออร์คิด บอลลูม AB ชั้น 1 โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล พัทยา "IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course"organized and supported byThe International Federation of Clinical Neurophysiologyin conjunction with The Thai Society of Clinical Neurophysiology,The Neurological Society of Thailand Monday 1st December 2014Orchid Ballroom AB, 1st floor, Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Thailand IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course Organized and supported by the International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) in conjunction with The Thai Society of Clinical Neurophysiology, The Neurological Society of ThailandMonday 1st December 2014, Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Thailand This teaching course is aimed to share knowledge and techniques in clinical neurophysiology by world-renowned specialists and experts in the field. There will be lectures on various interesting aspects including psychogenic movement disorders, amyotrophic lateral sclerosis, spasticity, immune-mediated neuropathy, transcranial magnetic stimulation and aging brain, etc. Those who will benefit from this course include neurologists, clinical neurophysiologists, physiatrists and their trainees. Registration fee (separated from AOPMC): Early registration, before 1st November 2014: 2,600 THB (80 USD) From 1st November 2014 and on-site registration: 3,300 THB (100 USD) Download Documents - Poster - Brochure1 - Brochure2

ขอเชิญประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2557 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โดยมี Theme: ?Case studies in Neurology? และการประชุมวิชาการ IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course จัดการประชุมและสนับสนุนโดย The International Federation of Clinical Neurophysiology ร่วมกับชมรมประสาทสรีรวิทยาคลินิก สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จุดประสงค์ที่สำคัญคือ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกได้รับความ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ IFCN Clinical Neurophysiology Teaching Course จัดการประชุมและสนับสนุนโดย The International Federation of Clinical Neurophysiology ร่วมกับชมรมประสาทสรีรวิทยาคลินิก สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel เมืองพัทยา จ.ชลบุรี Teaching course นี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในด้านประสาทสรีรวิทยาคลินิก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญระดับโลก ประกอบด้วยหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจและหลากหลาย เช่น psychogenic movement disorder, amyotrophic lateral sclerosis, spasticity, immune-mediated neuropathy, transcranial magnetic stimulation และ aging brain เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุมที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและด้านประสาทสรีรวิทยาคลินิก ค่าลงทะเบียน (คนไทย): 1,500 บาท ฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สมาคมประสาทวิทยาฯ คุณปราณี 02-716-5901 และคุณนิตย์รดี 02-716-5994 โทรสาร 02-716-6004 E-mail:

ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ The 4th Siriraj Neuroscience Annual Conference (4th SNAC) เรื่อง ?Practical and Case Based Neurology? ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยา และวิทยาการที่เกี่ยวข้อง" Download :- - โปสเตอร์- ใบสมัคร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 7 มูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์Theme : Ambulatory neurology วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมบองปะโอน ชั้น 2 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ชมรมโรคพาร์กินสันไทย ร่วมกับ Movement Disorders Society - The Asian and Oceanian Section (MDS-AOS) และสภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานประชุมวิชาการ ?The 4th Asian and Oceanian Parkinson?s disease and movement disorders congress (AOPMC)? ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมและแสดงสินค้าเมืองพัทยา (พีช) (PATTAYA EXHIBITION AND CONVENTION HALL (PEACH) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.movementdisorders.org/AOPMC2014 หรือติดต่อ คุณลลิตา แก้ววิไล โทร 084-654-4703 อีเมลล์ aopmc2014@gmail.com หากท่านมีความประสงค์ให้ทางชมรมโรคพาร์กินสันไทยติดต่อประสานงาน เพื่อรับการสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน และห้องพักให้แก่ท่าน ในระหว่างการประชุม ท่านสามารถยื่นความประสงค์ โดยตอบแบบสอบถามผ่านทาง https://docs.google.com/forms/d/1-K-itTRh2kvcF2IdG1yziAwimv-RknF9WlXFDeQUUVk/viewform?usp=send_form ดาวน์โหลด - Poster

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม International Federation of Clinical Neurophysiology ร่วมกับ The Neurological Society of Thailand, Thai Society of Clinical Neurophysiology ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel, Pattaya, Thailand Download - ตารางการอบรม - แบบฟอร์มลงทะเบียน

ชมรมโรคพาร์กินสันไทย ร่วมกับ Movement Disorders Society (MDS) The Asian and Oceanian Section of the MDS (MDS-AOS) และสภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ?The 4th Asian and Oceanian Parkinson?s disease and movement disorders congress (AOPMC)" ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมและแสดงสินค้าเมืองพัทยา (พีช) (PATTAYA EXHIBITION AND CONVENTION HALL (PEACH) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ท่านสามารถส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการครั้งนี้บทคัดย่อที่ได้รับการพิจารณา จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Movement Disorders journal โดยมีค่า impact factor = 4.5 ท่านสามารถส่งบทคัดย่อ ผลงานวิจัยผ่านทาง www.movementdisorders.org/aopmc2014 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่ร่วมส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาลดหย่อน ค่าลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 4th AOPMC จาก 200 USD เหลือ 90 USD โดยผู้ที่ร่วมส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย จะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามเอกสารที่ส่งมาด้วย และทำการทางทะเบียนผ่านทางชมรมโรคพาร์กินสันไทยเท่านั้น ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณลลิตา แก้ววิไล โทร 084-654-4703 E-Mail : aopmc2014@gmail.com ในวันและเวลาราชการ Download - Poster - Brochure & Schedule - Registration Form

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 6หัวข้อ "Bridging between internist and specialist"วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอติเรก ณ ถลางอาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 8 มูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลลำปางTheme : Neurology in general practice วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลลำปาง

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
นายกสมาคม
ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย