วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ

วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ Thai Journal of Neurology 2021 Volume 37 No. 3 July - September 2021

Thai Journal of Neurology 2021
Volume 37 No. 3 July - September 2021

 


 

สารบัญ

จดหมายถึงบรรณาธิการ 1
บทความพิเศษ
- แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท 2
ORIGINAL ARTICLE
สาเหตุการเสียชีวิตของโรคหลอดเลือดสมอง 6
Efficacy of Telerehabilitation vs Standard Rehabilitation in Adult Ischemic Stroke Patients during COVID-19 Pandemic 15
- อัตราการป่วยตายขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2563 22
- ระบาดวิทยาโรคระบบประสาทในประเทศไทย 36
บทคัดย่อ ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
- Clinical Risk Score for Predicting Vascular Dementia after Ischemic Stroke in Thailand 53
- ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 54
- The New Multi-textured Puzzles Improved Visuospatial Memory and Attention in MCI Patients 56
- Effects of Vagus Nerve Stimulation on Attention and Working Memory in Neuropsychiatric Disorders: A Systematic Review 57
- The Correlation of Orthostatic Hypotension and Cognitive Dysfunction in Patients with Parkinson’s Disease: A Cross-sectional Comparative study 58
- การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 59
- ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อยและการมีส่วนร่วมทางสังคมในผู้สูงอายุ 60
- Neuropsychiatric Symptom in Stroke and Transient Ischemic Attack by Cognitive Status and Stroke Subtype 61
- Changes in Cognition and Perception of Cognitive Decline after 1-2 years in non-Demented Patients with Parkinson’s Disease 63
- Subjective and Objective Cognitive Decline in Patients Suspected of Obstructive Sleep Apnea 65
- การพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการคัดกรองสมองเสื่อม ในบริบทประเทศไทย 67