วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ

วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ Thai Journal of Neurology 2020 Volume 36 No.3 July - September 2020

Thai Journal of Neurology 2020
Volume 36 No.3 January - March 2020

 


 

สารบัญ

Editorial Board
RECENT ADVANCE
- การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกกับการพัฒนาทางอารมณ์ 1
- การประยุกต์เทคโนโลยีการวิเคราะห์จดจำใบหน้าในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดและการดูแลประคับประคอง 7
TOPIC REVIEW
- การเกิดกลุ่มอาการพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติจากการใช้ยา Cinnarizine และ Flunarizine 15
ORIGINAL ARTICLE
- ผลการรักษาและความปลอดภัยของการใช้น้ำมันกัญชาสกัด ในผู้ป่วยพาร์กินสัน โรงพยาบาลสกลนคร 22
- The Correlation between Subjective Self-pain Rating, Heart Rate Variability and Objective Facial Expression in Thai Elders With and Without Dementia 34
- Factors Associated with Clinical Outcomes of NMOSD Patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital 42
INTERESTING CASE
- An Elderly Woman with Late Onset Chronic Gait Ataxia with Asymmetric Signs of Cerebellar Dysfunction 50
- A Young Woman Presented with Headache and Facial Numbness 55
- A Case of Progressive Acquired Asymmetrical Sensori-Motor Polyneuropathy-a Differential Diagnosis 60
ปกิณกะ
- มาตรฐานนักวิชาการ ! 67
- ศัพท์เวชพันธุศาสตร์ อักษร P 70
- ระบบ CRISPR-Cas : กรรไกรโมเลกุล 76