Clinical Practice Guideline

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาทในช่วงที่มีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

 

 

บทที่ 1

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับอาการแสดงทางระบบประสาท
 
 
 
 
 

บทที่ 2

ผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อการดูแลรักษาโรคทางระบบประสาท และคำแนะนำการจัดการทั่วไปในสถานพยาบาล
 

บทที่ 3

การดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่พบบ่อยในช่วงการระบาด และหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
   
❖ การดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาททั่วไปในสถานพยาบาล  
❖ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลืองสมอง
     Download PDF
❖ การดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก
     Download PDF
❖ การดูแลผู้ปวยโรคพาร์กินสัน
❖ การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
     Download PDF
❖ การดูแลผู้ปวยโรคระบบประสาทภูมิคุ้มกัน
     Download PDF
❖ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Guillain Barre Syndrom.  
❖ การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศีรษะ