วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ

วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ Thai Journal of Neurology 2019 Volume 35 No. 4 October - December 2019

Thai Journal of Neurology 2019
Volume 35 No.4 October - December 2019

 


 

สารบัญ

RECENT ADVANCE
- Precision Medicine in Neurological Disease
ศาสตราจารย้ นายแพทย์ ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
 
ORIGINAL ARTICLE
- Clinical Feature and Outcomes in Adults with Acute Bacterial Meningitis: A 2 Year Retrospective Study in Sunpasitthiprasong Hospital
Arkhom Arayawichanont, Nattapot Dadphan
Department of Medicine, Sunpasitthiprasong Hospital, Muang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province, Thailand, 34000
7
 
- Peripheral Vascular Disease is Associated with Cognition, Activities of Daily Living and Gait Performance
Vorapun Senanarong1, Kamolthip Harnphadungkit2
1Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
2Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
18
 
- Baylor Profound Mental Status Examination in Thai Cohort
Senanarong V1, Ratanabunakit C1, Ruksathaput A , Aoonkaew N1, Udompunthurak S1, Doody RS2, Poungvarin N1
1Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok ,Thailand
2Department of Neurology and Alzheimer’s Disease and Memory Disorders Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA
24
 
- ApoE Genotype and Its Infl uence on Magnetic Resonance Imaging Brain Pathology
Vorapun Senanarong1, Mara Ten Kate2
1Division of Neurology, Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
2Department of Radiology, VU Medical Center, University, Amsterdam, the Netherland
31
 
- Peripheral Neuropathy in Levodopa-Treated Parkinson’s Disease Patients
Duangkamol Singwicha, Suwat Srisuwannanukorn
Division of Neurology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Navamindradhiraj University
36
 
INTERESTING CASE
- Spinal Dural Arteriovenous Malformation
สุวัฒน์ ศรีสุวรรณานุกร, ชลวิภา ศิริยุทธ์วัฒนา, ปิติ สินสูงสุด
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
43
 
- Non Recovery of Facial Palsy and Sensorineural Hearing Loss
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว1, อาจารย์ แพทย์หญิงชนนพร บุญศิริวัฒนกุล2, ปรมินทร์ บรรณกิจ3, ชุติมน เติมทอง3
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (ประสาทวิทยา) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
2อาจารย์แพทย์หญิง สาขาวิชารังสีวิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
3แพทย์ใช้ทุนและเพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 แผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
51
 
TOPIC REVIEW
- โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59
 
นานาสาระ
- นโยบายสาธารณสุขไทยความฝันที่เป็นจริง
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72