วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ

วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ Thai Journal of Neurology 2019 Volume 35 No. 3 July - September 2019

 


 

สารบัญ

ORIGINAL ARTICLE
- Natural History & Outcomes of Treatment in Guillain-Barre’ Syndrome: A 1 Year Retrospective Study at Sunpasitthiprasong Hospital
Arkhom Arayawichanont, Paitoon Jongviriyavong
Department of Medicine, Sunpasitthiprasong Hospital
1
 
- The Clinical Characteristic of Neuropathy in Prediabetic and Diabetic Patients
Sawitta Srijinda, Narupat Suanprasert, Patcharapim Masayaanon, Komsan Mingbun
Department of Neurology, Prasat Neurological Institute, Bangkok, Thailand
12
 
- Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder in Parkinson’s Disease
Huda Tohmangee, Chayut Kasemsuk, Natlada Limotai
Department of Neurology, Prasart Neurological Institute, Bangkok, Thailand
21
 
INTERESTING CASE
- A Man with Burning Pain on the Left Leg
ณัฐพล เกียรติกังวานชน1, สัญสณีย์ พงษ์ภักดี2
1แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์,
2อาจารย์แพทย์ สาขาประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
31
 
บทคัดย่อ ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 35 - 87