วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ

วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ Thai Journal of Neurology 2019 Volume 35 No. 2 April - June 2019

 


 

สารบัญ

ORIGINAL ARTICLE
- Factors Predicting Mortality of Vascular Dementia in Thai Cohort at the Memory Clinic at Siriraj Hospital
Vorapun Senanarong1, Vilasinee Marinpong2
1Division of Neurology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University,Bangkok, Thailand
2Department of Medicine, Somdej Prapinklao Hospital, Bangkok, Thailand
1
 
- White Matter Lesions in Community Dwelling Thai Elders with MCI and Dementia
Vorapun Senanarong1, Niphon Poungvarin1, Orasa Chawalparit1, Kamolthip Harnphadungkit1, Athapol Raksathapat1, Sunisa Chaichanetree1, Saowalak Hunnangkul1, Jeffrey L Cummings2, Philip Scheltens3
1Faculty of Medicine Siriraj Hospita, Mahidol University, Bangkok, Thailand
2Lou Ruvo Center for Brain Health, Cleveland Clinic, 888 W Bonneville Ave, Las Vegas, NV 89106, USA
3Alzheimer Center, VU University Medical Center Amsterdam, the Netherlands
8
 
- ระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม : ความท้าทาย ก้าวสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศในประเทศไทย
บดีภัทร วรฐิติอนันต์
อายุรแพทย์ระบบประสาท กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
17
 
- ปัจจัยที่มีผลต่อผลการรักษาในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ทางหลอดเลือดดำ ณ โรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
พรพงศ์ จิตต์ประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หน่วยประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
30
 
INTERESTING CASE
- A Young Aged Man with Recurrent Meningitis
สราวุธ สุขสุผิว1, สพล มหรรฆสุวรรณ2
1ผศ.นพ. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (ประสาทวิทยา) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
2นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
40
 
- Athetosis-Dystonia Associated with Syringomyelia
อภิลักษณ์ เวศานนทเวช1, ประวีณ โล่ห์เลขา2
1แพทย์ประจำบ้าน, สาขาประสาทวิทยา
2สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47
 
นานาสาระ
- All for Health
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52