วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ

วารสารสมาคมประสาทวิทยาฯ Thai Journal of Neurology 2019 Volume 35 No. 1 January - March 2019

 


 

สารบัญ

ORIGINAL ARTICLE
- Adult-Onset Leukoencephalopathy with Brain Stem and Spinal Cord Involvement and Lactate Elevation (Letter to the Editor)
Permphan Dharmasaroja
Division of Neuroscience, Department of Anatomy,Faculty of Science, Mahidol University
1
 
- The Predictive Factors of Favorable Outcome in Patients with Neuronal Surface Antibody-Mediated Autoimmune Encephalitis
Atina HA1, 2, Metha Apiwattanakul2, Saharat Aungsumart2
1Department of Medicine, Nopparat Ratchathani Hospital, Bangkok, Thailand
2Department of Neurology, Prasat Neurological Institute, Bangkok, Thailand
3
 
- Prevalence of Periodic Limb Movements During Sleep and the Association with Obstructive Sleep Apnea
Juthamas Suwankanoknark1, Pasiri Sitthinamsuwan2
1Neurology Resident, Department of Medicine, Neurology Division, Phramongkutklao Hospital
2Consultant Neurologist, Department of Medicine, Neurology Division, Phramongkutklao Hospital
10
 
- The Effect of Sleep Disturbances on Primary Headache in the Rangsit University Medical Students
Khwanjai Komhoong1, Petcharat Dusitanond2
1Neurology Resident, Department of Medicine, Rajavithi Hospital
2Neurologist, Division of Neurology, Department of Medicine, Rajavithi Hospital, College of Medicine, Rangsit University
19
 
- Effect of Aromatherapy on Patient with Mild Cognitive Impairment in Prasat Neurological Institute
Thitikul Raetong, Tasanee Tantirittisak, Roongthip Chaiteerakij
Department of Neurology, Prasat Neurological Institute
27
 
- การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกด้วยการฝังเข็ม ร่วมกับการใช้โบทูไลนุม ทอกซิน
กุสุมา สามารถ
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
35
 
INTERESTING CASE
- Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD) in a Thai Woman with Sudden Vertigo
ดวงกมล สิงห์วิชา, สุวัฒน์ ศรีสุวรรณานุกร
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
42
 
- Postpartum Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome
วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล1, ประวีณ โล่ห์เลขา2
1แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา
2 สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
48
 
นานาสาระ
- ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดศรีสะเกษ
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53