การประชุมวิชาการ

ประกาศแจ้งย้ายวัน ประชุมวิชาการประจำเดือน 2563 จากเดิม วันที่ 4 กันยายน 2563 เปลี่ยนเป็น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์