งานประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2563 The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand: Past, Present and Future

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2563
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

Theme:“The60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand: Past, Present and Future"                   

ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร:
 - โปสเตอร์การประชุมฯ
 - แผ่นพับการประชุมฯ 
 - การ์ดเชิญเข้าร่วมงานประชุมฯ
 - จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมฯ แพทย์สมาชิกและแพทย์ผู้สนใจ
 - จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 - แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ